תנאי שימוש

כללי
השימוש באתר "אכול ושאטו" הנמצא בדומיין האינטרנט www.foodis.co.il ומנוהל באמצעות חברת דורן תקשורת (להלן "האתר") או כניסה לכל אחד מהעמודים של האתר באמצעות רשת האינטרנט או באמצעות כל אמצעי טכנולוגי אחר, מעיד על הסכמתכם הבלתי חוזרת לתנאים המפורטים להלן. אנא קראו אותם בקפידה.

מידע ותכנים
באתר מתפרסמים תכנים שונים הכוללים: תוכנות, גרפיקה, תמונות, קישורים, טקסטים ותכנים אחרים. התכנים נמסרו לפרסום על ידי מסעדות, משרדי יחסי ציבור, משרדי פרסום ו / או על ידי צוות כותבי האתר והם מופיעים במדורי האתר השונים.

אחריות
האתר אינו אחראי למידע / תוכן / נתונים ו/או דיוקם הכלולים בתוכן. האתר לא יהיה אחראי לכל פגיעה שעלולה להיגרם כתוצאה משימוש בתוכן הנמצא באתר או בכל מכשיר קצה כלשהו בו מופיעים תכני האתר.

התכנים אינם מהווים תחליף להתייעצות עם מומחה / עצה / חוות דעת מקצועית.

האתר שומר לעצמו את הזכות הבלעדית- אך לא מתחייב- למחוק או לתקן תכנים על פי שיקולו הבלעדי.

באתר מתפרסמים נתונים שונים אודות מסעדות ומוצרי צריכה כגון: מחירים ו / או תפריטי מנות ו / או שעות פעילות ונתונים נוספים אחרים. הנתונים מתפרסמים כתוכן שנכתב על ידי האתר או כתוכן שנמסר באמצעות הסכמי שיתוף פעולה עם גורמי תוכן אחרים. כל המידע מוגש כשירות לציבור ועשוי להתעדכן מדי פעם בהתאם לשיקוליו הבלעדיים של האתר בלבד. האתר ו / או גורמי התוכן עימם הוא קשור לא אחראים על מידע זה. האתר ממליץ לכל המשתמש במידע ו / או העלול להסתמך על תכניו, לבדוק את תוכנו באופן עצמאי. כל שימוש במידע הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש.

האתר לא ישא בכל אחריות בנוגע למידע המסחרי הקיים באתר לרבות באנרים, מודעות מסחריות ו / או פרסומים אחרים. האתר לא מבצע כל בדיקה באשר לאמיתותם ו / או דיוקם ו / או מהימנותם של הפרסומים. האחריות הבלעדית חלה על הגוף המפרסם. האתר ו / או המוציא לאור לא יהווה צד לעסקה שעשויה ו / או תתבצע בין הגולש לבין המפרסם, ולא יישא בכל אחריות לתוצאות העשויות להיגרם בשל עסקאות מסוג זה ו / או אחרות.

למשתמשים לא תהיה כל דרישה / טענה / תביעה מסוג כל שהוא כלפי מי מכל צוות האתר. כל שימוש באתר והסתמכות על תכניו היא באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש.

האתר אוסר להעלות ויהיה רשאי לסרב לפרסם מידע / פרטים בלתי חוקיים, אסורים על פי דין, עוינים מזיקים, גזעניים, מאיימים טורדניים, עלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית, פוגעים ברגשות הציבור, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות, מהווים הפרה אחרת כלשהי של החוק הישראלי. למען הסר ספק, האתר רשאי לסרב לפרסם מידע מסיבותיו. למוסר המידע לא תהיה שום טענה כלפי האתר ו / או מי מכותביו כתוצאה מאי פרסום מידע שנמסר לאתר.

האתר אינו מתחייב כי השירותים השונים ו / או הקישורים ו /או אחר הקיימים באתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יהיו תקינים ולא יופרעו ו / או יהיו חסינים מפני נזקים כגון הפרעות בקווי תקשורת בחברה או אצל ספקים שלה, גישה לא חוקית למאגר הנתונים, כשלים בחומרה ו/ או בתוכנה.

המוציא לאור רשאי בכל עת לשנות את צורתו ו / או מבנהו של האתר על פי שיקוליו הבלעדיים וללא צורך להודיע על כך מראש. לגולשים או לכל צד אחר לא תהיה כל טענה ו / או דרישה כלפי החברה ו/או האתר בעקבות השינויים.

זכויות קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני באתר הנן של דורן תקשורת . הזכויות כוללות את קוד המחשב היוצר את האתר וכן את כל סוגי הקבצים המצויים בו לרבות קבצי טקסט, סמני המסחר, גרפיקה, תמונות, מולטימדיה ותוכנות אחרות.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהתכנים (אלא אם צוין אחרת במקום ספציפי) ללא קבלת אישור מראש מבעלי האתר.

באתר נמצאים תכנים המתפרסמים על-פי הסכם בין האתר לבין צד שלישי, כדוגמת מנוע חיפוש המסעדות, אך לא רק. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצד השלישי, שהרשה לאתר להשתמש בהם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לציבור תכנים אלה או את סימני המסחר הנלווים אליהם, או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בתכנים אלה.

כל המוסר מידע המיועד לפרסום באתר (ובכלל זה תמונות או איורים) מאשר בעצם מסירתו לפרסום כי הוא בעל כל הזכויות בו וכי הנו רשאי למוסרו לפרסום. במסירת המידע לפרסום המוסר מקנה לדורן תקשורת ו / או לאתר רשיון חינם, כלל עולמי, לא בלעדי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע כאמור לפי שיקול דעתה בכל מקום בו ימצאו דורן תקשורת ו / או האתר לנכון לעשות שימוש במידע.

מקום שיפוט והדין החל
על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין עניין הנובע מהשימוש באתר יהיה בבית המשפט בכפר סבא.

הרשמה לניוזלטר

הרשמה לניוזלטר