fbpx

ויטה פרי הגליל מרחיבה את קשריה העסקיים עם קונצרן המזון הבינלאומי "ריצ'"

חברת "ויטה פרי הגליל" וחברת "ריצ'" הבינלאומית חתמו על מכתב כוונות, לפיו תייצר חברת "ויטה פרי הגליל" בישראל מוצרים שונים בתחום הקצפות הצמחיות, אשר עד עתה נרכשו ויובאו ע"י הקבוצה מ"ריצ'" ארה"ב. המוצרים ייוצרו ע"י הקבוצה על פי טכנולוגיה ייחודית ל"ריצ'", ותחת סימני וסמלי המסחר של "ריצ'".
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

חברת "ויטה פרי הגליל" וחברת "ריצ'" הבינלאומית חתמו על מכתב כוונות, לפיו תייצר חברת "ויטה פרי הגליל" בישראל מוצרים שונים בתחום הקצפות הצמחיות, אשר עד עתה נרכשו ויובאו ע"י הקבוצה מ"ריצ'" ארה"ב. המוצרים ייוצרו ע"י הקבוצה על פי טכנולוגיה ייחודית ל"ריצ'", ותחת סימני וסמלי המסחר של "ריצ'".
תוקף רישיון הייצור יהיה למשך 50 שנה, ובמקביל יוארך תוקפו של הסכם ההפצה הקיים לתקופה זהה.

זאב בירנבוים, מנכ"ל "ויטה פרי הגליל", מעריך כי לאחר חתימת ההסכם המפורט צפויות השקעות "ויטה פרי הגליל" לנוע בין 2-3 מליון דולר בהקמת מפעל לייצור קצפות "ריצ"'.
תמורת רישיון הייצור תשלם הקבוצה לריצ' תמלוגים בשיעור קבוע מתוך מכירות המוצרים, ותמורת רכישת הידע והטכנולוגיה הדרושים לייצור המוצרים תשלם ויטה תשלום אשר יבוצע בחלקו בכסף ובחלקו בהקצאת מניות הקבוצה לריצ'. הקצאה זאת תגדיל את שיעור החזקות ריצ' בחברה לכ-10% מכ-4.7% מהון המניות.

בשלושה הרבעונים הראשונים של שנת 2007 מחזור המכירות של מוצרי "ריצ'" בישראל היה כ-30.5 מיליון ₪, עם רווח תפעולי של 4.3 מיליון ₪ המהווה כ-14.2% ממחזור המכירות בתחום.

מחזור המכירות השנתי של קונצרן "ריצ'" הינו כ-2.4 מיליארד דולר, והחברה מייצרת למעלה מ-2,000 מוצרים הנמכרים ביותר מ-80 מדינות ברחבי העולם.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

כתבו תגובה